Skiftesprotokollet berättar

Storskiftesreformerna                                 

Storskiftet i 1700-talets Sverige hade som mål, att jordbruket skulle övergå från tegskifte till enskifte. Vid ett skifte i Sörmland 1741 skriver Mårten Revell, som då upprättade kartan, att markägarna ville ”låta fördela sina före detta sammanblandade åkrar och ängar på det att de framdeles utan vidare tegskifte, dess bekwämligare måtte kunna sina andelar på ett ställe vårda och hävda.”Generellt för Sverige har de olika skiftesreformerna visat sig ha stort ekonomiskt värde. Driften av de enskilda fastigheterna kunde rationaliseras. Nya grödor, växtföljder samt ny teknik infördes.

Hur gick det i Oxhalsö?

Det gick inte lika bra överallt. I Oxhalsö By var man missnöjd efter Storskiftet 1780.

År 1837 genomfördes ett Laga Skifte för Oxhalsö och Västerö gemensamt. Även då var meningarna delade. I Västerö samt i Västergården var man nöjda, men så var inte fallet i de övriga gårdarna i Oxhalsö (Nedergården, Storgården, Norrstugugården, Norrgården, Södergården och Östergården). Vid 1800-talets mitt hade gårdarna var för sig fått flera delägare, t ex genom arv eller köp. Delägarna i de sex gårdarna var 17 till antalet.

Tredje gången gillt

Arbetet med det tredje försöket till skifte i Oxhalsö började den 14 augusti 1856. I protokollet kan man läsa om 1837 års skifte ”att parterne ansågo samma skifte olämpligt dels i anseende till skiftenas oregaliera form, dels ock i anseende till att en stor del af jordegarne egde flera hemmansdelar utan att de fått dem intill hvarandra lagde, hvarföre de yrkade att ny delning måtte å alla egorne företagas”. Det senare önskemålet blev dock inte infriat, skulle det visa sig. Nästan alla fick tre skiften på olika platser.

Kartan från skiftet 1837 befanns vara så ofullständig att det beslutades om ny uppmätning och framtagning av karta. Oxhalsö, bortsett från Västergården och de två uddarna – Fläsknäset och Bromskär – som då tillhörde Västergården, delades in i 2480 så kallade ägofigurer. Området hade en yta av drygt 500 hektar och ägo-figurerna i snitt 2500 m2. Inrösningsjorden (åker och äng) var respektive 30 och 140 hektar och avrösningsjorden (skog och annan ouppodlad mark) var 340 hektar omräknat till ungefärliga moderna mått.

Skifteshandlingarna från 1850-talet består av mötesprotokoll med 77 paragrafer som sträcker sig från augusti 1856 till oktober 1862. Dessutom beskrivning och värdering av alla ägofigurer, förslag till delning av ägorna samt beskrivning av byggnader och gårdar. Det senare med tanke på eventuell utflyttning av gårdar från byn, vilket drabbade två av delägarna, Anders Öman som flyttade till Kalvhagen och Per Sjöblom till Östersvedlandet, nuvarande Fällgate. 

Namn på åkrar och ängar, förr och nu

Många namn som finns på 1858 års karta fanns redan på tidigare kartor (1780 och 1814) och används även idag. En del finns inte på dagens karta men kanske i folkmun. Namnet Oxhalsö är mycket gammalt. Tankarna hos många har nog gått till halsen av en oxe, men personligen har jag en egen teori. Namnet förekommer redan i Kung Valdemars beskrivning av segelleden efter svenska kusten och till Estland skriven någon gång på  1200-talet. Där står för Blidösunds del Sicmar, Yxloe och Hoxhals. Ett smalt sund betecknades på medeltiden som en hals. (Furusund hette ju tidigare Halsön.) Norra udden på Oxhalsö bildar en krok och benämns på 1858 års karta med Kroknäs. Hok eller Hook förekommer i många ortnamn i norra Europa, till ex Hook van Holland, alltså Hookshals d.v.s. ön som ligger vid ett sund och har en udde.

Åkerjorden

I ägobeskrivningen har de olika åkrarna beskrivits och namngivits. De tre största är Westergärdet, Östergärdet och Skogsvreten. Tillsammans 4/5-delar av totala åkerarealen. Ytterligare 16 lotter är små med ett fåtal ägofigurer. Följande namn på åkrar förekommer i kartan:

1 Westergärdet 11 Länmansvreten
2 Östergärdet 12 Knogen
3 Skogsvreten 13 Svinvall vid byn
4 Kalfhagen 14 Maren
5 Gransundshägnaden 15 Skogstäppan
6 Norrvreten 16 Åkertäppa
7 Fällgatsstängseln 17 Östergårds Skogsvreten
8 Logvreten 18 Gärdesbotten
9 Tomtvreten 19 Åkertäppa vid Lejdet
10 Östervreten

Kanske namnet Länmansvreten behöver förtydligas. Det är inte tal om Länsman utan om släkten Länman eller Lennman som det också har skrivits ibland.

Ängarna och skogsmarken

Till den övriga odlingsbara jorden som betecknades ängsmark fogas här även de två stora omnämnda skogsområdena Norrskogen och Fällgatsskogen, med arealen 80 resp. 50 hektar. Förutom benämningen äng talar man om hage eller hägnad. Förr hade man odlad mark inhägnad och lät betesdjuren gå lösa utanför. Det förekommer en hel del övriga namn som används ännu i dag:

20 Norrskogen 34 Gärdesbotten
21 Fällgatsskogen 35 Örarne
22 Söderängen 36 Dymlan
23 Långaräng 37 Lejdet
24 Stora Nordanöhägnaden 38 Sunnmar
25 Kalfhagen 39 Kärret
26 Walbergshägnaden 40 Sunnanön
27 Hemhägnaden 41 Fällgatslä
28 Norrhägnaden 42 Östersvedlandet
29 Sandvikshägnaden 43 Norrsund
30 Storhägnaden 44 Svinvall vid byn
31 Norrsundshägnaden 45 Norrvreten
32 Maren 46 Eknäs Kärrodlingen
33 Granön 47 Fällgatsstängseln

Beträffande namnet Walbergshägnaden eller –udden är det nämnt redan 1780, men har inte kunnat bindas till någon person som heter Valberg. Kanske man har syftat till den stora sten som ligger i Dymmelviken strax norr om, och som i fantasin kan ha liknats vid en strandad val. Örarne är nuvarande Granören. Lejdet finns även på 1780 års karta. Lejde användes förr som beteckningen på det översta varvet i en timrad stuga. Vi finner det som en av de större ängarna och belägen längst upp mot norr.

Kartorna visar var åkrarna och ängarna var utmärkta på 1858 års karta. Strecken på kartorna visar dagens vägar för orienteringens skull.

Den tjocka handskrivna boken som innehåller skifteshandlingarna rymmer många intressanta saker. Till exempel beskrivs i detalj de gårdar som plockades ner bit för bit och flyttades 4370 resp. 3254 ”fot till den nya Tomteplatsen”, och kostnaderna för detta. Men det är en helt annan historia.

Det finns mer att läsa om olika skiftesformer i http://www.solbergahembygd.se/skiftesfakta.htm#start

 

 

Annonser

Skriv en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s