Silversmedens hus

 

Till minne om Yngve Berger

Yngve gick bort den 10 juli 2018. En innehållsrik karriär som silversmed och lärare på Nyckelviksskolan. Han var också en framstående författare och designer. Vi grannar som under ett antal år, sedan 1981 då han köpte huset och senare bosatte sig på Blidö, har lärt känna Yngve kunde snabbt konstatera att han var en stor berättare. På Blidö hittade Yngve det lugn som han så väl uppsakattade för att kunna utöva sina färdigheter i konstens anda.

 

Arvet till hembygdsföreningen

Yngve ville att hans hus, fullt med konst, skulle ärvas av Blidö Sockens Hembygdsförening. Föreningen har tackat ja till arvet och säger att äntligen har vi fått en egen hembygdsgård. Ett villkor är att huset blir tillgängligt för allmänheten så att Yngves konst kan beses i rätt miljö.

 

Ett unikt kreativt hus efter silversmeden Yngve Berger

Yngves egen vilja var att Blidö Sockens Hembygdsförening ska behålla huset så att alla har möjlighet att komma och se hans konstnärliga verk.

Där skall man kunna se hans unika silvermasker och fåglar eller bara njuta av alla ”barkbåtar” som sitter på väggarna. Fantasiens farkoster- kallade Yngve sina egna alster. Här får man också möjlighet att läsa hans böcker, specielt ungdomsböcker som pojken och flickan i glashus m fl. Böckerna finns inte längre att köpa i handeln.

Silversmedens hus skall bevaras som det använts under hans produktion av masker och fåglar vilka han tillverkade här på Blidö.

Göte Lagerkvist

Ordförande i Blidö Sockens Hembygdsförening

 

se även Båtsman Ringbommens hus? nej silversmedens lillstuga.

Vart tog Båtsman Ringboms torp vägen?

Oxhalsö by hade två båtsmän, No 20 Skog och No 21 Ringbom. I det nuvarande torpet bodde Skog, men var finns nu Ringbommens torp? Enligt kartan från skiftet 1860 låg båda torpen på samma tomt.

SONY DSC

I slutet av 1880-talet, bara något årtionde innan båtsmanshållet upphörde utfördes det torpsyn hos alla båtsmännen på Blidö och Yxlan. På sommaren 1887 var der Ringbommens tur. I syneprotokollet kan man läsa följande:

”År 1887 den 28 Juni förrättades af undertecknad, Kronolänsman biträda af Nämndemannen Anders Söderman i Söderöra och C A Hellberg i Glyxnäs, laga syn å torpet till Båtsmannen Nr 21 Ringbom vid Roslags 2dra Kompani i närvaro af Kompanichefen Herr Kaptenen och Riddaren L Hubendick samt Boställsinnehavaren. Af Rotehållarne tillstädeskommo Rotemästaren Carl Pet. Sjöblom i Oxhalsö samt A F Öman och CG Nordlund i Westerö.

Synen företogs i följande ordning:

Stuga af timmer under tak af tegel på bräder, är gammal och så förfallen, att den anses olämplig reparera. En ny dylik bör derför här uppföras å den gamla stugans plats af nytt virke, till laglig storlek och under lämpligt tak samt inredd i enlighet med derför bestämda föreskrifter, för en kostnad af tillhopa 1000 kronor

Ladugården är nyligen nedbrunnen och en ny sådan bör uppföras af timmer, indelad till fähus med flo och foderskulle eller foderlava som förses med lämpligt tak för 375 kronor

Med de närvarande rotemännens medgifvande uppföres ett nytt hemlighus för 18 kronor”

Vid en slutlig avsyning två år efter, den 28 oktober 1889, hade felaktiga reparationsarbeten ”blifvit behörigen fullgjorda..äfvensom nybyggnad”.

Så där stod torpet när tio år var kvar på 1800-talet. Den siste Ringbom hette Karl Johan Axel Hammar och var båtsman i Oxhalsö från 1886 till 1890.

Letandet efter Ringbommens torp fortsätter……

Torpsyn hos båtsman Skog i Oxhalsö 1887

Det blev sista gången länsmannen och kompanichefen förrättade syn på torpet i Oxhalsö. I protokollet kan man läsa: ”År 1877 den 19 Oktober  förrättades af undertecknad Kronolänsman biträdt af Nämndemannen Anders Söderman i Söderöra och Karl Aug. Hellberg i Glyxnäs, laga syn i torpet till Båtsmansroten No 20 Skog  vid Roslags 2dre Kompani i närvaro af Kompani-chefen Herr Kaptenen och Riddaren L Hübendick och Rotehållaren Joh. Norman i Stämmarsund genom befuldmäktigadt Ombud, Herr J. R. Österman i Oxhalsö, samt Prostansinnehafvaren.”

Det beslutades att ny ytterpanel skulle sättas upp runt om utom på västra långsidan. Brädtaket under teglet var otätt och skulle bytas ut, arbetslönen för detta beräknades till 12 kronor. Nytt stugugolv och trappa till vinden. Fyra murardagsverken avsattes till ommurning av delar av spismuren. I kammaren insattes ett nytt fönster och alla fönster och dörrar målades.

På fähuset lägger man 40 nya takpannor och ett nytt plankgolv uppe och i båsen nytt golv av sten och ler. Gärdesgården repareras med 100 nya gärdsel och 50 störar.

Syneprotokollet avslutas med: ”Ett nytt Afträdeshus yrkade Herr  Kompani-chefen  skulle uppsättas vid torpet och som närvarande Roteombudet härtill ingenting inwände anslog synemännen där till en summa af 18 kr.”

Det blev en ordentlig upprustning av torpet som rotebönderna fick bekosta, trots att det inte dröjde många år innan båtsman Skog tog avsked från en institution som hade bestått i sin senare form i mer än tre hundra år.

Men hans familj kunde bo i för den tiden någorlunda goda förhållanden. August Sjöblom Skog dog 1910, hustrun Josefina Vilhelmina 1928, men de två barnen Beda och Ernst bodde där till åren 1958 resp. 1964